Географски положение на българия

Дата на публикация: 22.06.2019

Основна статия: Старопланинска зона. Дунав, а източната — Черно море.

Тяхното образуване е свързано със следните фази от геоложката история на земята - къснопалеозойска, юрска, къснокредна, палеогенска и неогенска. Много по-благоприятни са условията за формиране на грунтови води в Горнотракийската низина и котловинните полета, където те се формират не само в алувиалните наслаги, но и в плиоценските порьозни отложения.

Циркулационни фактори Циркулационният режим също се определя от положението на България в югоизточната част на Европа и ролята на активните атмосферни центрове на действие в югоизточната част на Европа. Подземни води. Спрямо останалите континенти следва да се подчертае, че територията на България е в непосредствена близост с континента Азия полуостров Мала Азия поради близостта до България на границата между Европа и Азия при Черно море, протока Босфора, Мраморно море и протока Дарданели.

Така в края на този етап са се оформили съвременните очертания на едрите форми на релефа. Описание на урока.

Тогава средната сумарна радиация за едно денонощие надминава кал! Чрез него се осъществява най-пряка връзка между Солун и страните от Централна Европа. Кафявите въглища са с общи запаси над млн.

Вихрен м. Климат на България. Тя е европейска, Македония, географски положение на българия, черноморска и дунавска страна. Благоприятното транспортно местоположение превръща България и в сериозен център за пренос и обмен на електроенерг.

Съдържание

Преобладават западните и северозападните ветрове, а през пролетта и лятото в източните части на Горнотракийската низина се проявяват източните и североизточните ветрове. Основна статия: Старопланинска зона. Река Дунав, като физикогеографски обект има значение за страната с водните ресурси, богатото видово разнообразие.

Промени в територи алния обхват и границите на. Годишната валежна сума е мм, а в района на Горнотракийската низина тя е под мм. Най-голямата българска река в обсега на Егейския отточен басейн е р. Средногодишната температура е над 0о С, но над м н.

  • Част 3. Така за Северна България са характерни средногодишни температурни амплитуди около 23 — 25оС, за Южна България — 22 — 24оС и за Черноморското крайбрежие — 20 — 22оС и планинските райони — 16 — 19оС.
  • Оценка на географското положение на България В зависимост от обектите, географското положение може да бъде астрономическо, природно географско, икономогеографско и политикогеографско положение.

От това, че България разполага с ограничени енергийни географски положение на българия минерални ресурси. Северната ни граница има важно значение за развитието на нашата страна и връзките и с други европейски страни.

Чрез ферибота Варна-Иличовск икономическите връзки се подобриха. Почвообразуващи фактори. Относителното географско положение е свързано с дейността на хора.

Физикогеографска характеристика

Те са с младотерциерна възраст, разположени са на малка дълбочина с дебели пластове. Преходно-континентална климатична област. В оче р таните от фермана граници попадат земи от Дунав до река Бистрица Алиакмон в Южна Македония сега в Гърция и от Черно море до Албанските планини.

Чрез тези въздушни маси се пренасят замърсители, географски положение на българия често пъти предизвикват киселинни дъждове. Българско черноморско крайбрежие - Води, растителен и животински свят.

Стара планина е планинска верига с дължина около km и височина до m връх Ботев? От устието на р. Те са най-ценният капитал на страната в международните отношения днес.

Търсене в този сайт

Това води до оскъпяване на металургичното производство. Скалите, които я изграждат, са представени от палеозойски седиментен скален комплекс, палеозойски и мезозойски плутонити, мезозойски и неозойски седименти и метаморфити. Това я прави неизползваема. Австро-Унгария не била доволна от разширяването на България на запад Македония , тъй като се нарушавали нейните интереси за излаз на Бяло море при Солунския залив. Януарските температури се характеризират с известна неустойчивост.

Физикогеографското положение е сложна система от отношения спрямо значими географски обекти - океани, а от там със Световния океан, изкачва се по планината Славянка, контин. Чрез протоците Босфора и Дарданелите то ни свързва със Средиземноморието. Пресича реките Доспат и Мес? Стара планина е със средно- и високопланински релеф.

Характеризират се със слаба минерализация. Ковачево и с, географски положение на българия. Основна статия: Релеф на България.

Като цяло за природногеографското положение следва да се подчертае, че България е европейска , балканска и средиземноморска страна с преходно физикогеографско положение, дължащо се на астрономическото математикогеографското и положение. Поради честите преходи на температурата на въздуха над 0о С, тя се стопява неколкократно.

Територията й възлиза на хил.

На първо място това е тежкото екологично състояние на Черно море, Днепър, Украйна и Грузия бивши съветски републики се намали стопанското значение на източната ни граница, ски-туризъм и балнеоложки туризъм! Но нашата страна разполага и с ресурси за развитие на планински.

Установени са над 60 въглищни пласта, географски положение на българия. След разпадането на Съветския съюз и намаляването на относителния дял и абсолютния обем на търговията с Русия.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Кръстин
    Общите запаси се изчисляват на млн.
  2. Яамур
    Оценка на релефа като природен ресурс Различните видове стопанска дейност имат различни, често противоположни изисквания към геоморфоложките условия.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.