Изменение на наредба 4 за нормиране и заплащане на труда

Дата на публикация: 08.06.2019

Виж повече тук. Възнаграждението се изплаща само през времето на учебните занятия, а на класните ръководители на паралелки с ученици, завършващи средна степен на образование - и за един месец след приключване на учебните занятия. Absolut предизвиква Деси Слава в културен сблъсък.

Виж становището на НУС тук. Програмата за управление може да видите тук. Когато при влизане в сила на тази наредба като елемент на основната работна заплата на лицата от педагогическия персонал е включено възнаграждение за притежавана професионално-квалификационна степен, не се договаря допълнителното трудово възнаграждение по чл. Средствата за изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена се осигуряват по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката и се изплащат в зависимост от получения брой точки при оценяването.

Прилага ли се справедливо КТД за народната просвета във Вашето учебно звено?

Виж писмото тук. Общи положения. Прилага ли се справедливо КТД за народната просвета във Вашето учебно звено. Допълнителни разпоредби?

Приет бе поредният Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Виж постановлението тук.

Анексът към Колективния трудов договор можете да видите тук.
  • Проект Национални програми тук. Лицата, които не са съгласни с дадената им оценка на резултатите от труда, могат да подадат писмено възражение, в което да посочат мотивите за несъгласието си с оценката.
  • Повече за работната среща можете да видите тук. Делегирани бюджети Нормативни актове Указания, разяснения, презентации, доклади Вътрешни правила за работната заплата Училищен бюджет КСО.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Първи кандидат за районен прокурoр на София. In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 or higher equivalent support! ВКС: Фалиралата банка не е страна по делата срещу прихващания. Виж писмото на министър Вълчев тук. Бизнес Технологии Финанси Авто Лайфстайл. Виж Анекс от

  • Видовете допълнителни възнаграждения на директорите на държавните детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващите звена, както и правилата за определяне на техния размер се утвърждават ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката след съгласуване с представителните организации на работодателите в системата на народната просвета, с финансиращия орган на държавните детски градини и училища и с Националното сдружение на общините в Република България.
  • ВКС: Фалиралата банка не е страна по делата срещу прихващания.

Виж Анекс от При отсъствие на класния ръководител или на учителя в детската градина допълнителното възнаграждение по ал. Виж решението на ОСТС тук. Виж оценка на въздействието към проекта тук. Възражението по ал. Да, всички клаузи се прилагат.

Проект на Наредба за изменение на Наредба №4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Виж всичко за заседанието на ОСТС тук. Оценяването на резултатите от труда за тези лица се извършва в срока по чл. Виж програмите тук. Виж решението на ОСТС тук.

Професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство, издадено от специализираните институти за повишаване квалификацията на gregory van der wiel fifa 18 съгласно чл. Колективният трудов договор можете да видите тук! Когато при влизане в сила на тази наредба като елемент на основната работна заплата на лицата от педагогическия персонал е включено възнаграждение за притежавана професионално-квалификационна степен, не се договаря допълнителното трудово възнаграждение по чл.

Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат лицата от педагогическия персонал, които са в трудови правоотношения с детската гради. Виж становището на НУС тук. Работа с родителите 6 7.

Новите правила в заповедното производство влизат в сила в навечерието на Коледа. Основната месечна работна заплата за педагогическия персонал е възнаграждение за изпълнението на нормата преподавателска работа и другите трудови задължения, присъщи за длъжността в съответствие с уговорената в индивидуалния трудов договор продължителност на работното време.

На 19 и Виж още за заседанието на ОСТС тук.

Виж наредбата тук. Публицистика Обучение. Медиатори Неправителствени организации Нотариуси Правни клиники Правни списания Правни факултети Представители по интелект.

Виж обръщението тук! Първи кандидат за районен прокурoр на София. Актуализирани ЕРС. Представителите на общинската администрация - в случаите по ал. Корекцията се извършва в рамките на общия брой от точки и не може да надхвърля 20 на сто за всеки отделен показател. Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват след приключване на учебната година, но не по-късно от 1 октомври.

Бърза ПОРЪЧКА

ВКС: Фалиралата банка не е страна по делата срещу прихващания. Наредбата влиза в сила от 1 септември г. Общи положения. Виж Национални програми тук.

Решението за корекция на показателите се приема в срок до 30 септември и се прилага при оценяването на постигнатите резултати от труда за следващата учебна година? Ще осигури ли обещаното увеличение на работните заплати. Виж доклада към проекта тук.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Беримира
    In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 or higher equivalent support! Допълнителното възнаграждение по ал.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.